Nomiland.cz - Obchod pro děti a materské školy

Nákupní košík
0ks /0,00 Kč
Nákupní seznam představuje seznam produktů, které se Vám líbí nebo Vás zaujaly v naší nabídce. Tento seznam slouží jako pomůcka pro objednávání. Je to služba pro registrované zákazníky.
Nákupní seznam
zobraziť
Bezplatná infolinka: 800 60 60 50 dovoláte se v pracovních dnech od 8.00 - 15.00 hod

Obchodní podmínky

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené OP, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníka.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníka. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejimž základě je realizovaný prodej zboží, prodávajícímu kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení - odeslání telefonické, emailové a nebo prostřednictví nákupního košíku v internetovém obchodu. Kupujícím potvrzená objednávka (a nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, jestliže nedojde k porušení podmínek, které byly dohodnuty v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

Daňový doklad, záruční list apod. spotřebitel převezme fyzicky při dodání zboží, na vyžádaní elektronicky ve formátu PDF nebo na vyžádaní poštou. 

2. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupujíci má právo stornovat objednávku resp. upravit jeji část bez udání důvodů do 48 hodin od odeslání objednáky, na tel.čísle: 800 60 60 50.

Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinene uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody hlavně v případě nákupu zboží na objednávku, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat a nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo už k vynaložení průkazných nákladů.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Predávajíci si vyhrazuje právo zrušit objednávku a nebo její čast v těchto případech:

 • objednávku nebylo možné závazně ověřit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodáva a nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případe, že tato situace nastane, prodávajíci bude okamžite kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupujíci zaplatil již část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato částka převedená zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupit od smlouvy mohou ze zákona jen spotřebitelé, tedy fyzické osoby pořizující si zboží pro své vlastní potřeby. Jen za jistých okolností může být na spotřebitele pohlíženo jako na fyzickou osobu – podnikatele, případně obecně prospěšnou společnost nebo nadaci. Klasická právnická osoba, tedy firma, nárok na vrácení zboží nemá.

Spotřebitelem může být pouze člověk (fyzická osoba), který s podnikatelem uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Taková společnost s ručením omezeným (právnická osoba) tedy spotřebitelem být za žádných okolností nemůže.

Uvedení identifikačního čísla osoby (IČO), daňového identifikačního čísla (DIČ), místa podnikání jako fakturační adresy na objednávce či ve smlouvě naznačuje prodávajícímu, že nejedná se spotřebitelem, ale s podnikatelem.

 • Fyzická osoba, nepodnikatel - daňový doklad neobsahuje IČ kupujícího
 • Fyzická osoba - podnikatel, právnická osoba - daňový doklad obsahuje IČ kupujícího

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
3.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek
3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, (mimo částku dodatečných nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím) , a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nelze vrátit na dobírku. V případě zaslání vráceného zboží na dobírku společnost Nomiland zboží nepřevezme. V případě navrácení zboží dodaného poštou musí být výrobek poslaný na náklady zákazníka zpět na adresu firmy a to nejpozději do 14 dnů od doručení. Výrobek musí být zabalený v původním obalu a nesmí být poškozen. Možnost navrácení se nevztahuje na použitý výtvarný materiál, publikace. U nadrozměrného zboží (např. nábytek) je nutné se domluvit s naši firmou na způsobu doručení. 
3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
3.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
3.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
3.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou podle dostupnosti produktů a pracovních možností prodávajícího  realizované v co nejkratším termínu.  Nejvíce žádané zboží máme vždy na skladě. Zboží, které je skladem dodáváme do 5 pracovních dnů. Ostatní zboží dodáváme cca do 30 dnů. Nábytek a molitanové sestavy dodáváme cca do 8 týdnů. Nábytok je dodáván v demontě. Doba dodání je vždy orientační. Znamená, do kolika dnů zboží odevzdáme doručovací spoločnosti (pošta, špediční spol.) K této době nutno připočítat 1-5 pracovních dnů, potřebných na dodání zásilky. Společnost NOMILAND s.r.o. nepraktikuje žádná omezení při dodání zboží. 

Vyhrazujeme si právo prodloužení dodací lhůty, dodací lhůta se může prodloužit na základě nepředvídatelných okolností, jako např. období dovolených, selhání přepravy, výpadek materiálů u objednaného zboží, vyprodání zásob, vyprodání zboží v akci a pod. V případě speciální objednávky se stanovuje individuální lhůta, o které je kupující předem informovaný, tato individuální lhůta musí být odsouhlasená (e-mailem) kupujícím. U platby předem expedujeme zboží až po připsání peněz za zboží na náš účet. V případě objednání zboží v akci si vyhrazujeme právo nedodání zboží z důvodů vyprodání zásob. Pokud by se dodací lhůta prodloužila, bude kupující včas informován o termínu dodání e-mailem nebo telefonicky. Pokud si kupující objedná větší množství zboží bude mu dodáno v jedné zásilce, přičemž dodací lhůta bude odpovídat produktu s nejdelší dodací lhůtou.

V případě, že nemůžeme dodat všchno objednané zboží najednou, budete písemně informovani v dolní časti faktury o tom, že Vámi objednané zboží dodáme později nebo je pro velký zájem vyprodáno. Náklady na poštovné účtujeme pouze jednou.  Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít i k opoždění ze strany dodavatele. V tomto případě se Vám omlouváme.

Počet objednávek před vánočními svátky se několikanásobně zvyšuje, proto Vás chceme upozornit na dodací lhůtu, kterou máme cca 30 dnů a z toho důvodu Vás žádáme ke konci roku zasílat Vaše objednávky co nejdříve. V předvánočním období se dodací lhůta může prodloužit i vzhledem k vytíženosti pošt.

Soukromý sektor a organizace - zboží zasíláme formou dobírky. Vpřípadě, že některé zboží nebudeme moci dodat podle dodacích podmínek, zašleme Vám pouze to zboží, které je skladem. Chybějící zboží dodatečně nezasíláme s ohledem na cenu dobírky a Vaši objednávku bereme jako vyřízenou.

Dodací lhůta a doručení publikací od Vydavatelství NOMI:

● Pracovní sešity pro předškoláky, příležitostní tiskoviny a tisky pro MŠ ze str. 16 - 21 v Hlavním Katalogu 2020-2021 se dodávají mateřským školám přepravní službou nebo poštou.
● Zasílají se samostatně, nezávisle od ostatního zboží z našeho katalogu do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky.
● Speciální akce: Již při objednávce sešitů nad 699 Kč je poštovné ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 99 Kč) - platí pouze pro objednávku sešitů. Poštovné včetně balného pro ostatní tisky a tiskoviny činí 99 Kč.
● Pro soukromné osoby a organizace - zboží dodáváme na dobírku, která je 150 Kč (platí pouze pro zboží ze str. 16 - 21 v Hlavním Katalogu 2020-2021).

Doprava zboží:

Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajistí prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku.

V případě neosobního odběru zboží (spediční doprava, pošta, naše auto):

Rozvoz zboží zajistíme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme dle zvoleného způsobu, rozměrů a hmotnosti zásilky.

DOPRAVA A MONTÁŽ 

1. Při objednávce nad 2 990 Kč s produkty z Výtvarné výchovy, Tematických her a Didaktických pomůcek a her, Hudební výchovy a Pohybu (neplatí pro nábytek a interiérové vybavení, molitanové sestavy, dětská hřiště) je poštovné ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 99 Kč).
2. Při objednávce objemnějšího zboží (nábytek, interiérové vybavení, molitanové sestavy) nad 39 900 Kč je doprava ZDARMA (jinak činí poštovné včetně balného 600 Kč).
3. Při objednávce zboží ze sekce Dětská hřiště (str. 1180 - 1213 - kromě pružinových houpaček a houpaček na str. 1201) v hodnotě nad 39 900 Kč je doprava a montáž ZDARMA. Jinak činí doprava a montáž 1 190 Kč.
4. Při objednávce 2 a víc kusů dětských pružinových houpaček je montáž a doprava ZDARMA. Doprava a montáž za 1 ks je 1 190 Kč.
5. Při objednávce 10 a více ks dělících stěn je montáž ZDARMA. Při nižším počtu ks je montáž na požádání za poplatek 1 190 Kč.
6. Při každé objednávce v celkové hodnotě nad 39 900 Kč je poštovné ZDARMA.
7. V případě nepříznivého počasí nebo povětrnostních podmínek se montáž exteriérových dětských hřišť přesune na jiný termín.
8. V případě dodání zboží spediční společností dopraví kurýr objednané zboží k prvním uzamykatelným dveřím.
 

MONTÁŽ NÁBYTKU

a. Při nákupu nábytku v hodnotě od 39 900 Kč je montáž ZDARMA.
b. Při nákupu nábytku v hodnotě od 20 000 Kč do 39 900 Kč je montáž na požádání za poplatek 10% z hodnoty objednávky.
c. Při nákupu nábytku v hodnotě do 20 000 Kč montáž neposkytujeme.
 
Poznámky: 
● Neposkytujeme montáž na stěnu různých dekorací, koupelnových poliček a jiných nástěnných předmětů.
● Nábytek jen zkompletujeme, vzájemně nemontujeme, neukotvujeme do zdi.
● Objemnější a těžší zboží (např. nábytek, molitanové sestavy...) dodáváme přepravní službou nebo vlastní dopravou.
● V případě platby na dobírku je poplatek 50 Kč.
● Podmínky montáže nábytku, exteriérových dětských hřišť a pružinových houpaček platí pouze pro MŠ a ZŠ.
● Podmínky pro poštovné zdarma a montáž zdarma se mohou dočasně měnit dle aktuálně probíhajících akcí, které budou zveřejněny na stránce www.nomiland.cz.
● Vzhledem k náročné situaci způsobené stálým, enormním a nepředvídatelným růstem cen materiálů a dopravy se můžou ceny produktů během platnosti katalogu měnit. Aktuálně platné ceny najdete na naší stránce www.nomiland.cz

5. Zodpovednost za závady zboží a záruka

1) Při dodávce objednaného zboží Českou poštou nebo spediční společnosti doporučujeme zboži řádně zkontrolovat, zda není poškozené. Při zjištění jakéhokoliv poškození doporučujeme reklamovat to do 24 hod. od dodání na pobočce České pošty, která Vám zboží dodala (pokud Vám byla zásilka doručena poštou, za dopravu zboží zodpovídá Česká pošta), v případě že Vám zásilku doručila spediční společnost, je zapotřebí ihned při převzetí sepsat reklamaci s přepravcem a ponechat si kopii reklamace. Bezodkladně nejlépe do 3 dnů oznamte vzniklou událost naši společnosti, jinak považujeme zásilku za doručenou v pořádku.

2) Při dodávce naši přepravou doporučujeme zboži zkontrolovat, zda nedošlo nedošlo při přepravě k nějakému poškození a případné poškození ihned zapsat na dodací list.

3) Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určený, působením na výrobek nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem.

4) Při uplatnění reklamace je nutné postupovat následovně:

I.) reklamaci je třeba poslat na e-mailovou adresu reklamace@nomiland.cz, zpráva musí obsahovat:

 • údaje o odběrateli s telefonním číslem,
 • název a kód výrobku,
 • datum zakoupení zboží a číslo faktury,
 • popis reklamované závady s podrobným popisem, zasláním fotografie na náš email (pokud je to ve Vašich možnostech)

nebo

poslat na adresu firmy NOMILAND s.r.o.  Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice písemné oznámení o reklamaci.

II.) na základě tohoto písemného oznámení

Prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů písemně potvrdí spotřebiteli přijetí reklamace a rozhodne o ni. V případě, že reklamace obsahuje všechny nezbytné údaje:

 • údaje o odběrateli
 • telefonní číslo, email
 • název a kód výrobku
 • datum zakoupení zboží
 • číslo faktury
 • podrobný popis reklamované vady, fotodokumentaci apod.,

obdrží kupující od prodávajícího informační e-mail o zaevidováni jeho reklamace, provedení opravy a dobu jejího trvání. 

Do 30 dnů od akceptováni reklamace, vyrozumí prodávající spotřebitele o způsobu vyřízení jeho reklamace. 

Nejpozdeji do 30 dnů vyŕídí prodávajíci reklamaci kupujíciho.

Při uznaní reklamace náklady na dopravu za vrácené zboží hradí prodávajíci. 

5) Platné jsou vždy naše aktuální podklady. Změny konstrukce a provedení, které negativně neovlivňují vzhled a nebo funkci výrobku, neoprávňují k námitkám a reklamacím.

6) Způsob zasílání zboží volíme podle velikosti a nebezpeči poškození zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození a nebo změny jeho vlastností.

7)  Postup v případě objednaného zboží objednatelem a jeho vrácení:

Ojednaný zboží, který vyžaduje montáž (nábytek, interiérové vybavení, hřištní elementy apod.) Je možné vrátit pouze v případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží a je povinen uhradit náklady na opravu a uvedení do původního stavu, resp. hodnotu snížení ceny zboží.

Zboží možné vrátit max do 14 dní.

Pokud bylo zboží dodáno naší společností, je možné jej vrátit pouze v den dodání.

Nesprávně objednané zboží objednatelem, představuje:

a) Rozměrově nevyhovující nábytek, interiérové ​​vybavení, hřištní elementy apod.
b) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejících nábytkových elementů, např. typ skříněk, typ dvířek, zásuvek, poliček apod.
c) Nesoulad rozměrů vzájemně souvisejících elementů z jiných nábytkových kategorií, např. přikrývky, polštáře a povlečení k nim apod.
d) Nevyhovující prostorová orientace nábytku, interiérového vybavení
e) Barevné provedení - zboží objednané objednatelem omylem v jiné barvě

9) Vyhrazujeme si právo technických a barevných změn v nabízeném sortimentu. Barvy produktů v katalogu se mohou částečně lišit od barev skutečných produktů, což však nemá vliv na jejich celkový charakter a funkčnost.

10) V případě neúměrného nárůstu nákupní ceny během doby platnosti aktuálního katalogu, si vyhrazujeme právo upravit cenu některých produktů. Aktuálně platné ceny jsou vždy uvedeny na naší stránce www.nomiland.cz

11) V případě kurzových změn vůči EUR o více než 5% si vyhrazujeme právo upravit ceny některých produktů.

12) Servisní místo se nachází v sídle společnosti  NOMILAND s.r.o., Vřesínská 828, 742 83 Klimkovice, které rovněž zabezpečuje záruční a pozáruční servis.  

13) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Záruční podmínky

Pokud bylo zboží kupujícímu dodáno v poškozeném obalu, je oprávněný zásilku nepřevzít. V tomto případě zůstává zachovaný nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího a nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.
Pokud se vyskytnou chyby zboží v záruční lhůtě, kupující může uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční lhůty je 24 měsíců, dle ustanovení zákonu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
V případě reklamace odešlete  zboží na naši adresu Nomiland s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice.
Kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinné vrátit vše, co jim bylo na jejím základu poskytnuto.

6. Ochrana osobních dát

6.1. Prodávající zpracovává svobodně poskytnuté osobní údaje kupujícího a to jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, protože zpracování těchto osobních údajů je nevyhnutné k plnění kupní smlouvy, jejichž stranami jsou kupující a prodávající a rovněž k vyřízení žádosti kupujícího před uzavřením kupní smlouvy související se zbožím a službami prodávajícího a pro plnění povinnosti prodávajícího vyplývajících z všeobecně závazných právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů prodávajícím se vykonává na dobu nutnou k výkonu práv a povinnosti vyplývajících ze smlouvy a z všeobecně závazných právních předpisů.

6.2. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky projevit svůj souhlas se zasíláním informací o novinkách a speciálních nabídkách prodávajícího (newsletter).

Zaškrtnutím tohoto políčka tak kupující jako dotčená osoba uděluje svobodně a dobrovolně prodávajícímu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisu EU svůj výslovný souhlas s zpracováním poskytnuté emailové adresy k marketingovým účelům - zasílání newslettra prostřednictvím elektronické pošty (emailů). Tento souhlas s zpracováváním osobních údajů uděluje kupující na dobu 5 let.

6.3. Objednávku zboží je možné uskutečnit i bez registrace, přičemž zadané údaje budou uchovány pouze jednorázově pro uskutečnění konkrétní objednávky zboží. Zadané údaje může kupující zkontrolovat v doručené potvrzující mailové zprávě s uvedeným online odkazem na objednávku. Změnu nebo korekci údajů v objednávce nebo registrací lze provést telefonicky nebo mailem.

6.4. Kupující zodpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je kupující povinný jejich změnu bezodkladně oznámit prodávajícímu a nebo je přímo aktualizovat ve svém uživatelském účtě.

6.5. Zasílání newslettra může kupující kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emailu od prodávajícího nebo zasláním emailu prodávajícímu.

6.6. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, nebo pokud je ukládáni z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uložené osobní údaje vymazány.

6.7. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kde jsou rovněž upravené i práva kupujícího jako dotčené osoby.

Kupující má právo na bezplatné poskytnutí informací o zpracování jeho uložených údajů. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecných závazných právních předpisů má kupující zároveň právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na omezení (blokováni) zpracováni osobních údajů, právo namítat zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, když už nejsou nutné k účelům, na které se získávaly a nebo jinak zpracovávaly nebo pokud odvolal svůj souhlas na jejich zpracování a nebo neexistuje jiný právní základ pro zpracování, případně pokud se osobní údaje zpracovaly nezákonně. Rovněž má kupující v případě splnění stanovených podmínek právo na přenos údajů tj. má právo získat své osobní údaje, které prodávajícímu dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenosnost údajů).

6.8. V případě, že si u prodávajícího uplatňuje kupující některé z práv dotčené osoby dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a se žádosti kupujícího není možné ověřit totožnost a nebo v případě, že má prodávající oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si prodávající právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací nutných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

6.9. Jako dotčená osoba má kupující právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že se jeho osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou.

6.10. Prodávající vyhlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

6.11. Kupujícího osobní údaje mohou být poskytnuty i jiné třetí osobě (příjemcům), pokud je to nevyhnutné k plnění kupní smlouvy. V rámci zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje kupujícího v nevyhnutelném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelům služeb prodávajícího, jako např. poskytovatel logistických služeb, přepravce, banky apod. Údaje mohou být těmito poskytovateli služeb použité výhradně na účely plnění kupní smlouvy. 

Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Česká pošta, s. p. Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, zapsaná v OR: vedená u Městského soudu v Praze zn. A 7565
TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, Opravářská 944/2, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař, zapsaná v OR: vedená u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. A 59349

6.12. Při zpracování osobních údajů kupujícího na marketingové účely jsou údaje kupujícího v nevyhnutném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelům služeb prodávajícího, a to zejména poskytovateli marketingových služeb. Osobní údaje kupujícího mohou být těmito poskytovateli služeb prodávajícího použité výhradně pro účel, na který kupující udělil prodávajícímu souhlas.

Osoba zodpovědná za provoz e-shopu: Kateřina Novotná.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv NOMILAND